Loading color scheme

Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

Tomasz Dzieciątkowski – wirusolog, mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny.
Doktor habilitowany nauk medycznych, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 100 prac indeksowanych w Web of Science, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych oraz diagnostyce molekularnej, współautor podręczników m.in.: „Mikrobiologia lekarska" (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej" (2017), „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii" (2018) czy monografii „Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata” (2020) i „Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie COVID-19 według zasad EBM” (2021).
Pandemia COVID-19 wyzwoliła w nim chęć popularyzacji wiedzy wirusologicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych: FB – Tomasz Dzieciątkowski – Trust me I’m a Virologist.

Tomasz Dzieciątkowski - virologist, microbiologist.
Assistant professor at the Chair and Department of Medical Microbiology at the Medical University of Warsaw. Author of over 100 works indexed in Web of Science, devoted primarily to the issues of viral infections and molecular diagnostics, co-author of textbooks, including: "Medical microbiology" (2014), "Viral diseases in clinical practice" (2017), "Prevention and treatment nosocomial infections in oncology "(2018) or the monographs: "Coronavirus SARS-CoV-2 - a threat to the modern world" (2020) and "Safety of medical personnel in the COVID-19 era according to EBM principles" (2021).
The COVID-19 pandemic triggered his desire to popularize virological knowledge via social media: FB - Tomasz Dzieciatkowski - Trust me I'm a Virologist.